Μαθησιακές Δυσκολίες

Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων, ιδιαίτερα στο σχολείο.

mathisiakes-dyskolies-tropos-tou-legein

Ειδική μαθησιακή δυσκολία

Θεωρείται η δυσκολία στη μάθηση σε μια συγκεκριμένη γνωστική περιοχή, ενώ σε άλλες δεν ισχύει.

Τη μοναδικότητα της κλινικής εικόνας κάθε παιδιού με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (ή διαταραχές μάθησης) συνθέτουν παράγοντες προερχόμενοι από την ατομική και οικογενειακή ιστορία του, από την πορεία της ανάπτυξής του, από το οικογενειακό του περιβάλλον, από τη σχέση του  με το περιβάλλον αυτό, από  τα βιολογικά και γενετικά εφόδια με τα οποία έρχεται προικισμένο στη ζωή.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ (ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ)

Α. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΥΣΛΕΞΙΑ)

Η αναγνωστική ικανότητα, όπως και εκείνη της γραφής, προϋποθέτει τη συνεργασία πολλών επιμέρους ικανοτήτων.

 Στην αναγνωστική διαδικασία διακρίνονται δύο φάσεις: α) αναγνώριση των λέξεων και β) κατανόηση.  Η υψηλής ταχύτητας αυτόματη αναγνώριση λέξεων είναι η βάση της ανάγνωσης.

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ (ΔΥΣΛΕΞΙΑ)

Τα περισσότερα παιδιά με τέτοιου είδους δυσκολία έχουν ελλείμματα στην ακουστική και γλωσσική λειτουργία, δηλαδή  στη φωνολογική διαδικασία ή στο σύστημα κατανόησης των ήχων, στη γραμματική ή το συντακτικό, στο λεξιλόγιο και  στις στρατηγικές της επικοινωνίας.  Κυρίως όμως, παρουσιάζουν δυσκολία στην αντίληψη της αλληλουχίας των φωνημάτων και στη μετατροπή τους  σε ήχους.  Έτσι λοιπόν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το γραπτό λόγο μόνο όταν δεν έχουν να τον μετατρέψουν σε προφορικό. 

Πολύ σημαντικός παράγοντας για την υγιή ανάπτυξη και κατάκτηση της αναγνωστικής ικανότητας είναι η καλλιέργεια όλων των παραπάνω δεξιοτήτων, αυτό που στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ονομάζουμε φωνολογική ετοιμότητα.

Οι κυριότερες αδυναμίες των παιδιών με δυσλεξία εντοπίζονται σε επίπεδο γράμματος, συλλαβής, λέξης ή πρότασης και ουσιώδες χαρακτηριστικό της είναι η αδυναμία κατανόησης κειμένου.

Β. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΑΒΙΣΜΟΥ

Είναι η δυσκολία που αναπτύσσεται στις ορθογραφικές δεξιότητες και την τήρηση των ορθογραφικών κανόνων. Συνήθως τα παιδιά δυσκολεύονται στον  προφορικό συλλαβισμό και στη σωστή  γραφή των λέξεων. Στα τυπικά λάθη προστίθενται η σύγχυση κεφαλαίων και πεζών και η συνένωση λέξεων.

diataraches-arithitikon-dexiotiton-tros-tou-legein

Γ. ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Τα παιδιά με τέτοιες δυσκολίες, παρουσιάζουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ της αναμενόμενης και της πραγματικής τους απόδοσης στην κατανόηση και εκτέλεση των αριθμητικών πράξεων και στην επίλυση αριθμητικών προβλημάτων.

Δ. ΜΙΚΤΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου συνυπάρχουν περισσότερες από μία ειδικές μαθησιακές δυσκολίες. Κάποια παιδιά εμφανίζουν μειωμένες ικανότητες εκτέλεσης αριθμητικών υπολογισμών αλλά συγχρόνως και ανεπαρκείς δεξιότητες ανάγνωσης ή συλλαβισμού.