Διαγνωστικά τεστ-δοκιμασίες

diagnostika-test-dokimasies

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ

Η δοκιμασία φωνητικής και φωνολογικής εξέλιξης, του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών, δίνει τη δυνατότητα στον ειδικό να καταγράψει το φωνητικό ευρετήριο του παιδιού και να αξιολογήσει αν τα φωνήματα που χρησιμοποιεί το παιδί είναι αντίστοιχα στην χρονολογική του ηλικία, να αναλύσει το φωνολογικό του σύστημα και να αξιολογήσει τη λειτουργική επάρκεια και να καταγράψει τους φωνο-τακτικούς συνδυασμούς που είναι ικανό να πραγματοποιήσει.

ΜΕΤΑΦΩΝ(δοκιμασία φωνολογικής ανάπτυξης και αναγνωστικής ετοιμότητας ως προς τη φωνολογική επίγνωση)

Είναι ένα σταθμισμένο εργαλείο που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Επιτροπή Έρευνας του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών με στόχους:

  1. Την κατασκευή αναπτυξιακής κλίμακας μεταφωνολογικών δεξιοτήτων μέσω αναπτυξιακού προφίλ φωνολογικής επίγνωσης κατά την προσχολική ηλικία. (3;10-6;6)
  2. Την δημιουργία ενός διαβαθμισμένου προγράμματος δραστηριοτήτων νηπιακής και πρώτης σχολικής ηλικίας για την διευκόλυνση στην κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής.
  3. Το σχεδιασμό ανιχνευτικής δοκιμασίας για την αξιολόγηση της αναγνωστικής ετοιμότητας ως προς τη φωνολογική επίγνωση. (5;-7; ετών).
diagnostika-test-dokimasies1

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Η Δοκιμασία Γλωσσικής Αντίληψης και Έκφρασης είναι ένα εργαλείο αξιολόγησης των γλωσσικών δεξιοτήτων ατόμων με δυσκολίες στην επικοινωνία και τη γλωσσική ανάπτυξη.

Στόχος της είναι ο καθορισμός των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν τα άτομα με διαταραχές επικοινωνίας και η χρησιμοποίηση των αποτελεσμάτων στο σχεδιασμό του  θεραπευτικού προγράμματος.

Το πρωτόκολλο κατασκευάστηκε το 2004 βασισμένο στην δομή της ελληνικής γλώσσας.

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ-ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΜΑΘΗΣΗΣ

Το Αθήνα Τεστ Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης είναι ένα ψυχοπαιδαγωγικό διαγνωστικό μέσο, το οποίο κατασκευάστηκε για να το χρησιμοποιούν οι ειδικοί που ασχολούνται με τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας, για να εντοπίσουν παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις του σχολείου.

ΤΑΦΑ (Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας)

Βοηθά  στην αξιολόγηση της αναγνωστικής ικανότητας παιδιών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού σχολείου. Στόχος του τεστ είναι ο εντοπισμός των παιδιών με δυσκολίες στην  ανάγνωση επίδοση.

WISC-III (Wechsler Intelligence Scale for Children)

Αποτελεί το ευρύτερα χρησιμοποιημένο Ψυχομετρικό κλινικό Εργαλείο για την αξιολόγηση των νοητικών ικανοτήτων παιδιών ηλικίας 6-16 ετών. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για την  ψυχολογική αξιολόγηση ατομικών περιπτώσεων,το σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την πρόβλεψη για την πορεία εξέλιξης του νοητικού δυναμικού, και τη μελλοντική σχολική και επαγγελματική επίδοση. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην επισήμανση παιδιών με ασυνήθιστο προφίλ νοητικών ικανοτήτων (παιδιά σχολικής ηλικίας με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες ή μαθησιακές δυσκολίες) για την κλινική  και νευρολογική αξιολόγηση.

diagnostika-test-dokimasies2

ΠΡΟΒΟΛΙΚΑ ΤΕΣΤ

Τα προβολικά τεστ δίνουν ενδείξεις για τις βαθύτερες ανησυχίες, τους φόβους, τις συγκρούσεις, τις αποτυχίες και τις Η βασική ιδέα των προβολικών τεστ είναι ότι αν παρουσιάσουμε στο άτομο ένα ασαφές ερέθισμα, το άτομο θα ‘’προβάλει’’ στο ερέθισμα τις δικές του σκέψεις και επιθυμίες. απογοητεύσεις του ατόμου.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΙΧΝΟΓΡΑΦΙΜΑ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ (ΔΕΠ-Υ, M-CHAT, ACHENBACH, ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ,ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣκ.α)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΠ/Υ-ΙV

Πρόκειται για δυο σταθμισμένες μορφές της κλίμακας αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ κατά DSM-IV για γονείς και εκπαιδευτικούς, που σκοπό έχουν την διάγνωση , αξιολόγηση και πρόγνωση χαρακτηριστικών του Συνδρόμου Ελλειμματικής Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα. Η πρωτότυπη κλίμακα δημιουργήθηκε στις ΗΠΑ και η χρήση της είναι ευρέως διαδεδομένη.

ΤΕΣΤ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Με το τεστ αυτό μπορούμε να διαγνώσουμε τους φόβους του παιδιού, διαπροσωπικά προβλήματα στην οικογένεια και στο σχολείο, επιβολή των γονέων, αντιμετώπιση διαφόρων μορφών εξουσίας, ανταγωνισμός μεταξύ αδερφών και γενικά τη στάση του παιδιού απέναντι στη ζωή.

ΕΙΚΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

Είναι ένα διαγνωστικό εργαλείο, το οποίο χρησιμοποιείται στην αξιολόγηση της γλωσσικής επάρκειας σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.

Οι εικόνες δράσης εστιάζονται στην αξιολόγηση δύο τομέων της γλώσσας:

α)της μορφο-σύνταξης, εξετάζοντας την γραμματική επάρκεια .

β)της πραγματολογίας, εξετάζοντας την χρήση της γλώσσας που κάνει ο εξεταζόμενος προκειμένου να μεταδώσει πληροφορίες.

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ

Είναι ένα σταθμισμένο αξιολογητικό εργαλείο, το οποίο αποτελεί την ελληνική έκδοση του WordFindingVocabularyTest (4 έκδοση) της Renfrew.

Αποτελείται από 50 εικόνες που απεικονίζουν ουσιαστικά, οι οποίες επιλέχθηκαν και κατατάχθηκαν σε αναπτυξιακή σειρά. Οι εικόνες προέρχονται από γνωστά αντικείμενα, έννοιες, παραμύθια και παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα.

Χορηγείται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 8 ετών.

ΑΝ-ΟΜΟΛΟ 4 (τεστ ανίχνευσης διαταραχών ομιλίας και λόγου για παιδιά από 4 ετών)

Αποτελεί ανιχνευτικό εργαλείο για παιδιά ηλικίας 3,9 -4,6 με δυσκολίες ή καθυστέρηση στην εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας ως προς τη δομή και τη χρήση. Επίσης, μπορούν να ανιχνευθούν διαταραχές ρυθμού και φωνής.

CELF (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) – Προσχολικής Ηλικίας

Αξιολογεί τις γλωσσικές δεξιότητες και συγκεκριμένα την αντιληπτική και την εκφραστική ικανότητα χρησιμοποιώντας 6 συνολικά κλίμακες. Οι 3 κλίμακες που αφορούν την αντιληπτική ικανότητα- γλωσσική αντίληψη αξιολογούν τις γλωσσικές έννοιες, τις βασικές κατηγορίες εννοιών και τη δομή προτάσεων. Οι άλλες 3 κλίμακες που αφορούν την εκφραστική ικανότητα- γλωσσική έκφραση αξιολογούν την ανάκληση προτάσεων μέσα από μια ιστορία, την ικανότητα του παιδιού να ονομάζει ουσιαστικά και ρήματα κα τη δομή των λέξεων.

PLS (Preschool Language Scale)-Προσχολικής Ηλικίας

Αξιολογεί τις εκφραστικές και αντιληπτικές γλωσσικές δεξιότητες. Χρησιμοποιώντας δυο επιμέρους κλίμακες, αυτή της ακουστικής κατανόησης και αυτή της εκφραστικής επικοινωνίας ελέγχονται οι δεξιότητες του παιδιού στους τομείς της προσοχής, της σημασιολογίας (λεξιλόγιο, έννοιες), της δομής, του συντακτικού, των δεξιοτήτων σκέψης και της κοινωνικής επικοινωνίας. Ακόμη, ανιχνεύεται η φωνολογική εξέλιξη του παιδιού.

DLS (DerbyshireLanguageScheme)

Αξιολογεί το επίπεδο γλωσσικής κατανόησης και έκφρασης του παιδιού. Η αξιολόγηση ξεκινά από μονολεκτικό επίπεδο αλλά με κατάλληλες δοκιμασίες αξιολογεί τη χρήση και την κατανόηση πιο σύνθετου λόγου σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

BOEHM Test of Basic Concepts -3

Κλίμακα αξιολόγησης για την προσχολική ηλικία. Αξιολογείται η κατανόηση βασικών εννοιών χώρου, ποσότητας, χρόνου.